Учители

Ръководители на подготвителни групи през учебната 2020/2021 г.
Име Фамилия Ръководител група e-mail
Фими Парнакян ПГ-6 а f.parnakyan@oudebelyanov.com
Верка Сорева ПГ-6 б v.soreva@oudebelyanov.com
Иванка Тодорова ПГ-5 а i.todorova@oudebelyanov.com
Леман Вели ПГ-5 б l.veli@oudebelyanov.com

 

Учители в начален етап през учебната 2020/2021 г.
Име Презиме Фамилия Класен ръководител e-mail
Румяна Асенова Гайдарова I-а r.gaydarova@oudebelyanov.com
Петя Вълчева Ангелова I-б p.angelova@oudebelyanov.com
Екатерина Запрянова Райчева I-в e.raycheva@oudebelyanov.com
Людмила Иванова Некезова I-г l.nekezova@oudebelyanov.com
Биляна Йорданова Митева II-а b.miteva@oudebelyanov.com
Мария Иванова Пеева II-б m.peeva@oudebelyanov.com
Лилия Павлова Петканска II-в l.petkanska@oudebelyanov.com
Стоянка Методиева Ганевска II-г s.ganevska@oudebelyanov.com
Галина Димитрова Ковачева III-а g.kovacheva@oudebelyanov.com
Росица Иванова Черакчиева III-б r.cherakchieva@oudebelyanov.com
Славка Атанасова Иванова III-в s.ivanova@oudebelyanov.com
Радостина Иванова Караджова III-г r.karadzhova@oudebelyanov.com
Десислава Руменова Попова III-д d.popova@oudebelyanov.com
Антоанета Танева Стоянова IV-а a.stoyanova@oudebelyanov.com
Росица Димитрова Дрехарова IV-б r.dreharova@oudebelyanov.com
Снежанка Костадинова Даярска IV-в s.dayarska@oudebelyanov.com
Даниела Петрова Благоева IV-г d.blagoeva@oudebelyanov.com

 

Учители в прогимназиален етап през учебната 2020/2021 г.
Име Фамилия Класен ръководител e-mail
Учители по БЕЛ
Генка Груйчева VII-б g.gruycheva@oudebelyanov.com
Ирена Циркова VI-б i.tsirkova@oudebelyanov.com
Владимир Вулев VII-в v.vulev@oudebelyanov.com
Камелия Кюлева VI-г k.kyuleva@oudebelyanov.com
Учители по Английски език
Иванка Атанасова i.atanasova@oudebelyanov.com
Мариана Янкова V m.yankova@oudebelyanov.com
Учители по немски език
Софка Милева V s.mileva@oudebelyanov.com
Учители по математика и ИТ
Емилия Бойчева VII-a e.boycheva@oudebelyanov.com
Иванка Манджукова VII-г i.manjukova@oudebelyanov.com
Стойчо Петров s.petrov@oudebelyanov.com
Учители по природни науки
Невена Божанова VI-a n.bojanova@oudebelyanov.com
Кремена Крачанова k.krachanova@oudebelyanov.com
Иванеса Митева i.miteva@oudebelyanov.com
Учители по история
Мариана Лахтарева V m.lahtareva@oudebelyanov.com
Учители по география
Ангел Андонов a.andonov@oudebelyanov.com
Учители по музика
Пламен Добрев p.dobrev@oudebelyanov.com
Йордан Манолов y.manolov@oudebelyanov.com
Учители по изобразотелно изкуство
Никола Гулев   n.gulev@oudebelyanov.com
Учители по технологии
Недялко Атмаджов V n.atmadzhov@oudebelyanov.com
Учители по физическо възпитание и спорт
Таня Петкова V t.petkova@oudebelyanov.com
Георги Иванов   g.ivanov@oudebelyanov.com
Георги Топалов VI-в g.topalov@oudebelyanov.com

 

Ръководители ПИГ през учебната 2020/2021 г.
Име Фамилия Ръководител група e-mail
Марийка Стоянова ПИГ-I-а m.stoyanova@oudebelyanov.com
Ангелина Колева ПИГ-I-б a.koleva@oudebelyanov.com
Екатерина Ненчева ПИГ-II-б e.nencheva@oudebelyanov.com
Величка Василева ПИГ-II-а v.vasileva@oudebelyanov.com
Георги Петков ПИГ-III-б g.petkov@oudebelyanov.com
Светослав Гюрмезов ПИГ-III-а s.gyurmezov@oudebelyanov.com
Георги Димитров ПИГ-IV-б g.dimitrov@oudebelyanov.com
Гизда Лазарова ПИГ-IV-а g.lazarova@oudebelyanov.com
Николай Сяров ПИГ-V n.syarov@oudebelyanov.com

 

Екип за обхват на ученици в риск към Район Източен, гр. Пловдив
Име Фамилия Роля
Георги Петков Администратор
Нели Хорозова Член
Силва Парнакян-Димитрова Член
Красимира Деливанска Член
Светослав Гюрмезов Член
Лилия Петканска Член
Стоянка Ганевска Член
Атанас Иванов Член
Диана Илчева Член
Камелия Кюлева Член