Училищен план-прием

Училищен план-прием за учебната 2020/2021 г:

  1. I клас – 4 паралелки, целодневен режим на обучение – 88 ученици
  2. V клас – 5 паралелки, целодневен режим на обучение – 130 ученици
  3. Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:

 

Клас Брой групи ЦДО, брой ученици и вид на групата
I 2 групи /сборни/, 50 ученици
II 2 групи /сборни/, 50 ученици
III 2 групи /сборни/, 50 ученици
IV 2 групи /сборни/, 50 ученици
V 1 група /сборна/, 25 ученици

 

  1. Групите за целодневна организация на учебния ден ще се сформират само при подадени заявления от родителите на учениците.
  2. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2020 г. При необходимост се назначава комисия за разглеждане на постъпилите заявления.

         Училищният план-прием за учебната 2020/2021 г. е утвърден със заповед № РД-10-888/16.03.2020 г. на г-жа Цветанка Крекманска, директор на ОУ „Димчо Дебелянов“, гр Пловдив, на основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 41, 42 и 44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и със становище на Обществения съвет към протокол №3/16.03.2020 г.