Дежурни педагогически съветници

Педагогически специалисти
Име Фамилия Длъжност e-mail
Красимира Деливанска Психолог k.delivanska@oudebelyanov.com
Диана Илчева Педагогически съветник d.ilcheva@oudebelyanov.com
Атанас Иванов Педагогически

съветник

a.ivanov@oudebelyanov.com
Сибел Халил Ресурсен учител s.halil@oudebelyanov.com
Александрина Кардашлъкова Ресурсен учител a.kardashlakova@oudebelyanov.com