Доставка на закуски за ПГ и учениците от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Петрич

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 29/12/2021 17:50
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2112001
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на закуски за ПГ и учениците от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ Хр. Смирненски
Описание: В рамките на предмета на настоящата обществена поръчка се предвиждат две обособени позиции: I -ва обособена позиция – доставка на закуски, която обхваща децата от ПГ и учениците от I до IV клас и II -ра обособена позиция -изхранване на учениците на целодневно обучение в IV ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Петрич през календарната 2022 г.
I -ва обособена позиция – доставка на закуски, която обхваща децата от ПГ и учениците от I до IV клас
II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището”
По двете обособени позиции могат да бъдат различни ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Подробно описание на предвидените дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Изпълнението на поръчката обхваща периода от месец януари до месец декември 2022 г. Доставките се извършват само в дните на присъствено обучение. Възложителят си запазва правото учебните дни да бъдат променяни в последствие.
Дейностите се извършват съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Подаването на заявлението за участие и офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП)
Номер на преписка в АОП: 03167-2021-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 51 710,00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 08/01/2022 23:59
Лице за контакт: Антонка Китанова
Телефон за контакт: 074522536; 074522283
Документация:
Обява за събиране на оферти – 29.12.2021
Заповед за откриване на ОП – 29.12.2021
Информация за предстоящо публикуване на обществена поръчка – 29.12.2021
ПРИЛОЖЕНИЯ – документация за попълване – 29.12.2021
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ – 29.12.2021
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – обедно хранене – 29.12.2021
Техническо задание – 1 позиция – ЗАКУСКИ – 29.12.2021
Техническо задание – 2 позиция – ОБЯД – 29.12.2021
Указания – документация – 29.12.2021
Доклад на комисията – 19.01.2022
Решение – 19.01.2022