2310 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 23/12/20 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2012000
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва .
Описание: Информация за предстоящо публикуване на обществена поръчка Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището” Прогнозна сойност I-ва обособена позиция – 16 775 лв. без ДДС и 20 130 лв. с ДДС II-ра обособена позиция – 22 500 лв. без ДДС и 27 000 лв. с ДДС. ОБЩО: 39 275 лв. без ДДС и 47 130 лв. с ДДС
Номер на преписка в АОП: 03167-2020-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 39275 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 10/1/21 12:00 am
Лице за контакт: Антонка Китанова
Телефон за контакт: 074522536; 074522283