Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 03/01/2022 17:14
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 03012023
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции
Описание: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва:
I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” – гр.Петрич.;
II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището”
Прогнозна стойност
I-ва обособена позиция – 17 491 лв. без ДДС и 20 989 лв. с ДДС
II-ра обособена позиция – 23 913 лв. без ДДС и 28 695 лв. с ДДС.
ОБЩО: 41 403 лв. без ДДС и 49 684 лв. с ДДС
Номер на преписка в АОП: 03167-2023-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 41 403 лв. без ДДС и 49 684 лв. с ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 13/01/2023 23:59
Лице за контакт: Антонка Китанова
Телефон за контакт: 074522536; 074522283
Документация:
Заповед за откриване на процедура по ЗОП
Указания – документи
ПРИЛОЖЕНИЯ – документация за попълване
ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР_I_ позиция – ЗАКУСКИ.pdf
ПРОЕКТ_НА_ДОГОВОР_II_ позиция – ОБЯД
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ЗАКУСКИ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ОБЯД

Публикувано в Uncategorized

Доставка на закуски за ПГ и учениците от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Петрич

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 29/12/2021 17:50
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2112001
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на закуски за ПГ и учениците от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ Хр. Смирненски
Описание: В рамките на предмета на настоящата обществена поръчка се предвиждат две обособени позиции: I -ва обособена позиция – доставка на закуски, която обхваща децата от ПГ и учениците от I до IV клас и II -ра обособена позиция -изхранване на учениците на целодневно обучение в IV ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Петрич през календарната 2022 г.
I -ва обособена позиция – доставка на закуски, която обхваща децата от ПГ и учениците от I до IV клас
II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич в столовата на училището”
По двете обособени позиции могат да бъдат различни ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Подробно описание на предвидените дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Изпълнението на поръчката обхваща периода от месец януари до месец декември 2022 г. Доставките се извършват само в дните на присъствено обучение. Възложителят си запазва правото учебните дни да бъдат променяни в последствие.
Дейностите се извършват съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Подаването на заявлението за участие и офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП)
Номер на преписка в АОП: 03167-2021-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 51 710,00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 08/01/2022 23:59
Лице за контакт: Антонка Китанова
Телефон за контакт: 074522536; 074522283
Документация:
Обява за събиране на оферти – 29.12.2021
Заповед за откриване на ОП – 29.12.2021
Информация за предстоящо публикуване на обществена поръчка – 29.12.2021
ПРИЛОЖЕНИЯ – документация за попълване – 29.12.2021
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ – 29.12.2021
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР – обедно хранене – 29.12.2021
Техническо задание – 1 позиция – ЗАКУСКИ – 29.12.2021
Техническо задание – 2 позиция – ОБЯД – 29.12.2021
Указания – документация – 29.12.2021
Доклад на комисията – 19.01.2022
Решение – 19.01.2022
Публикувано в Uncategorized

2310 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 23/12/20 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2012000
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва .
Описание: Информация за предстоящо публикуване на обществена поръчка Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището” Прогнозна сойност I-ва обособена позиция – 16 775 лв. без ДДС и 20 130 лв. с ДДС II-ра обособена позиция – 22 500 лв. без ДДС и 27 000 лв. с ДДС. ОБЩО: 39 275 лв. без ДДС и 47 130 лв. с ДДС
Номер на преписка в АОП: 03167-2020-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 39275 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 10/1/21 12:00 am
Лице за контакт: Антонка Китанова
Телефон за контакт: 074522536; 074522283

2309-Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” – гр. Петрич

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 23/12/19 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2309
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки за доставка с предмет: „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището” Прогнозна сойност I-ва обособена позиция - 20 067 лв. без ДДС и 24 081 лв. с ДДС II-ра обособена позиция - 24 345 лв. без ДДС и 29 214 лв. с ДДС. ОБЩО: 44 412 лв. без ДДС и 53 295 лв. с ДДС
Описание: Различни хранителни продукти Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия Хранителни продукти, използвани за закуска Месо и месни продукти Риба, филе и друго месо от риба, замразено Млечни продукти Различни видове хранителни продукти и сухи продукти Преработени хранителни продукти Приготвени ястия Ястия за училища
Номер на преписка в АОП: 909541
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 44412 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 6/1/20 4:00 pm

002 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището в две обособени позиции.

Дата и час на публикуване във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 28/12/18 10:10 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1812002
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището както следва: Първа обособена позиция – „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас“ Втора обособена позиция – „Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището“
Описание: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището както следва: Първа обособена позиция – „Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип „Закуска“ за ПГ и ученици от I до IV клас“ Втора обособена позиция – „Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ „Христо Смирненски“, гр. Петрич в столовата на училището“
Номер на преписка в АОП: 9084550
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 45662 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти във формат Д/М/ГГ ЧЧ/ММ: 8/1/19 4:00 pm
Лице за контакт: Ангел Велков
Телефон за контакт: 0745 22283

011 Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка тип “Закуска” за ПГ и ученици от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение от IV ОУ “Христо Смирненски”, гр. Петрич

Дата и час на публикуване: 12/12/17 12:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1112122026
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището”
Описание: Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция -”Доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от I до ІV клас от IV ОУ „Христо Смирненски” - гр.Петрич.; II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището”
Номер на преписка в АОП: 9071485/12.12.2017
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 41492 лв. без ддс
Краен срок за подаване на оферти: 20/12/17 12:00 am
Лице за контакт: Атонка Китанова
Телефон за контакт: 0745 2 25 36