Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД 27/09/2021

С публикуването на Инструкцията и приложенията към нея Комисията цели да повиши информираността по въпросите, свързани с осъществяването на нейните надзорни правомощия, като допринася за последователното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисия за защита на личните данни Приложение № 1 … Continue reading Инструкция за практическото осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД 27/09/2021